Nákupní řád

ELEGA, spol. s r.o.

Nákupní a reklamační řád v internetovém obchodě

Tento nákupní a reklamační řád platí pro internetový obchod uskutečněný prostřednictvím webové stránky www.elega.cz a pro dodávky s cílem určení v České republice. Jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím s trvalým pobytem v České republice jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které neupravují obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění „Občanský zákoník“. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na spotřebitele, Občanským zákoníkem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, v platném znění „Zákon o ochraně spotřebitele“.

Informace o prodávajícím:

Prodávajícím a současně provozovatelem stránek je Elega, spol. s r. o., Tyršova 536, 503 46 Třebechovice pod Orebem, Česká republika, IČ: 42194393, DIČ: CZ42194393. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1147.
Kupující je zákazník internetového obchodu elega.cz

Cena zboží, podmínky dodání:

Cena je uvedena vždy u výrobku v českých korunách nebo v eurech, při zvolení měny €. Částka v sobě již zahrnuje daň z přidané hodnoty stanovenou obecně závazným předpisem.
Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 10ti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.
Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu objednaných kusů (položek). 
Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

Zboží je dodáváno jako balík prostřednictvím České pošty nebo smluvním přepravcem PPL. Za splnění dodávky se považuje dodání objednaného zboží na místo uvedené v objednávce. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad. Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny před potvrzením objednávky v sekci nákupní košík. Při objednávce v celkové výši nad 3.000,-Kč není účtováno balné a přepravné.

Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu v těchto případech:

  • Zboží není skladem: v případě, že objednané zboží už není na skladě, prodávající nabídne alternativní řešení formou dovyrobení daného zboží, pokud má prodávající všechny potřebné komponenty k výrobě daného zboží, či nabídne zboží podobné. Pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, je objednávka automaticky zrušena.
  • Falešná objednávka: jako falešná je označena objednávka v případě, že obsahuje nesmyslná data (není-li možné ji doručit), adresát o ní neví, či se nelze s kupujícím spojit pro ověření objednávky
  • Zboží bylo na e-shopu vystaveno s nulovou nebo zápornou cenou
  • Kupující objedná více než 5kusů jednoho výrobku: v případě, že má kupující zájem o více než 5kusů jednoho výrobku, je potřebné předem kontaktovat prodávajícího telefonem či e-mailem a domluvit se na možnostech a podmínkách prodeje.

V případě neuzavření kupní smlouvy, když kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet bez zbytečných odkladů, nejpozději do 10 pracovních dnů od vyrozumění o neuzavření kupní smlouvy.

V případě změny objednávky je změněná objednávka závazná pro obě smluvní strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky externímu přepravci, či již zboží upravil na přání kupujícího.

Způsob platby:

Dobírka –  kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

Platba převodem na běžný účet – platba předem. Zákazník v objednávce uvede e-mailovou adresu, na kterou mu bude zasláno číslo bankovního účtu a variabilní symbol pro platbu převodem.
Platební kartou – přičemž rozhodne-li se kupující využít k platbě za vybrané zboží platební kartu, označí při objednávání zboží v e-shopu v příslušném kroku druh platební karty. Poté bude přesměrován do zpracovatelské banky prodávajícího, která kupujícího vyzve k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 – poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku karty. Tyto informace zadává kupující přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a prodávajícímu pouze sdělí výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti. O výsledku transakce je kupující informován e-mailem. Prodávající přijímá k platbě tyto karty: VISA Electron (kterou vydala jakákoliv česká banka), VISA (kterou vydala jakákoliv česká banka), Maestro (v případě, že vydavatelská banka zařadila danou kartu do systému 3D-Secure), MasterCard (kterou vydala jakákoliv česká banka) Přítomnost log „Verified by Visa“ kartové asociace Visa a „MasterCardSecureCode“ kartové asociace MasterCard zaručuje bezpečnou platbu v e-shopu prodávajícího. Podle zákona o evidenci tržeb je při platbě platební kartou prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Hotově – při osobním převzetí zboží v sídle společnosti – Elega, spol. s r. o., Tyršova 536, 503 46 Třebechovice pod Orebem, Česká republika. Bohužel není možné zajistit osobní odběr a platbu hotově u jiných prodejců mimo sídla společnosti prodávajícího.

Ceny platby:

Dobírka: 30Kč

Převodem na účet: 10Kč

Bankovní ústav: ČSOB a.s., Hradec Králové Číslo účtu: 868 45 23 Kód banky: 0300
VS: číslo objednávky

Platební kartou: 0Kč

Při převzetí: 0Kč

 

Doručovací služba:

PPL: 120,-Kč
Česká pošta: 80,-Kč
Osobní odběr: 0,-Kč

Pokud celková cena Vašeho nákupu přesáhne 3000 Kč, je poštovné i balné ZDARMA.

Odpovědnost za vady zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání od přepravce zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě kupující sepíše s přepravcem protokol o poškození zásilky.

V případě, že věc při převzetí kupujícím má vady ve smyslu paragrafu 2161 Občanského zákoníku, má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást, nebo věc opravit, jakožto i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupující musí prodávajícího upozornit na zjevné vady bezodkladně po jejich zjištění.

Odstoupení od smlouvy

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta
podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel
poučení obdržel.

§ 1830
Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

§ 1831
(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.
(2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

§ 1832
(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté
peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).
(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

§ 1833
Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm.
f).Odstoupení od smlouvy § 1829

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat firmu ELEGA, s.r.o., Tyršova 536, Třebechovice p. Orebem, PSČ: 50346 formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu – obchod@elega.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (monogram, či jiné speciální úpravy).

Uplatňování reklamace

Reklamační řád se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele, a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v zákonné době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady při opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené jejich obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci nebo je způsobena kupujícím, či vznikla nesprávným používáním, nesprávnou údržbou, nebo mechanickým poškozením.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která vznikne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle prodávajícího.

Reklamaci musí kupující uplatnit písemně či osobně bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady.

Prodejce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží ihned. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Ochrana osobních údajů a archivace kupní smlouvy

Prodávající může zpracovávat osobní údaje kupujících i prostřednictvím cookies. Použitím internetového obchodu elega.cz kupující souhlasí s užíváním cookies ze strany prodávajícího v rozsahu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací. Kupující může užívání cookies ze strany prodávajícího odmítnout, v takovém případě však budou některé funkcionality internetového obchodu elega.cz omezeny.

Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů

Prodávající doporučuje kupujícímu před započetím řešení sporu mimosoudní cestou pro vyřešení nastalé situace nejprve kontaktovat prodávajícího a to v jakékoliv formě.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) NOZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce  se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS

Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/
Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Závěrečná ustanovení

Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2016.

Kontaktní údaje:

ELEGA, spol. s r. o.
Tyršova 536
503 46 Třebechovice pod Orebem

Telefon: + 420 495 593 077
E-mail: obchod@elega.cz